Промышленные и декоративные полы Bautech
Другая страна
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Главная » Сотрудничество » Технические статьи » Промышленый пол – о чем нужно знать?
08.03.2013 15:58

Промышленый пол – о чем нужно знать?

Оценить
(18 голоса)

10 przykazań zanim wykonasz posadzkę przemysłową

 

Posadzki przemysłowe w obiektach przemysłowych, magazynach, halach, centrach logistycznych, chłodniach, browarach i wielu innych obiektach zazwyczaj wzbudzają zainteresowanie dopiero wówczas, gdy niedbale zaprojektowane, wykonane i niewłaściwie użytkowane przestają spełniać stawiane im wymagania i w konsekwencji stają się elementem bardzo kosztownych napraw. Można tego kłopotu uniknąć, należy jednak posadzkę otoczyć specjalną troską już na etapie planowania inwestycji, ponieważ koszt jej realizacji stanowi niemały procent kosztów całego zadania budowlanego.

 

Posadzki przemysłowe muszą przede wszystkim bezawaryjnie przenosić obciążenia (mechaniczne, termiczne, chemiczne), posiadać właściwą, zależną od przeznaczenia, odporność na ścieranie, uderzenia, intensywność eksploatacji, ponadto, muszą być szczelne i co bardzo ważne antypoślizgowe, a także łatwe w utrzymaniu w czystości.

Trwałość wierzchniej warstwy posadzki, powinna umożliwiać bezproblemową eksploatację posadzki, bez czasochłonnych, drogich napraw i remontów, przez bardzo długi okres czasu. Posadzki zaprojektowane i wykonane przy zastosowaniu wysokiej jakości wyrobów budowlanych, sprawdzonych metod, w oparciu o wiedzę i doświadczenie realizujących je specjalistów będą służyły użytkownikom niezawodnie przez wiele lat.

W chwili obecnej dostępnych jest na rynku wiele wyrobów i technologii, szczególnie dotyczących wykończenia wierzchniej warstwy posadzki, umożliwiających wykonanie posadzki zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Wykonana posadzka z chwilą zakończenia prac budowlanych najprawdopodobniej ucieszy oko inwestora, ale czy radość ta będzie długotrwała, czy tylko chwilowa pokaże dopiero czas.

Dlatego też już na samym początku taka podstawowa wiedza „posadzkowa” może się przydać.

 

Przed przystąpieniem do projektowania posadzki warto zastanowić się nad tym, jaka powinna być posadzka. Z cała pewnością powinna być:

Posadzka przemysłowa supermarket, owoce, warzywa

Posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowo w supermarkecie, dział owoców i warzyw, sok z pomarańczy na posadzce - łatwa do utrzymania w czystości

 • wytrzymała, aby przenoszenie różnego rodzaju i wielkości obciążeń nie powodowało pękania posadzki,
 • zbrojona w sposób tradycyjny, czy też za pomocą zbrojenia rozproszonego znakomicie zmniejszającego całkowity koszt posadzki,
 • odporna na ścieranie i pylenie, aby unoszący się kurz nie wpływał na prowadzoną działalność, uszkadzał mechanizmów, produktów, maszyn,
 • szczelna, aby przypadkowo rozlany płyn nie penetrował w głąb płyty posadzki, tworząc trwałe plamy i zabrudzenia,
 • odporna na działanie czynników chemicznych, aby np. rozlany kwas z akumulatora nie spowodował nieodwracalnego zniszczenia części posadzki,
 • łatwa w konserwacji, aby niewielkim nakładem sił i środków utrzymywać posadzkę w dobrej kondycji przez długi czas,
 • łatwa w utrzymaniu w czystości, np. w obiektach produkcji i przetwarzania żywności, w przemyśle farmaceutycznym,
 • antypoślizgowa, aby poruszanie się po niej nie stwarzało niebezpieczeństwa upadku,
 • estetyczna,
 • antyelektrostatyczna (produkcja np. elektroniki, wyrobów łatwopalnych itp.).

  

Posadzka betonowa, garaż podziemny

Posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowo - parking podziemny osiedla mieszkaniowego

Wytrzymałość posadzki stanowi wymóg podstawowy i związana jest przede wszystkim z klasą betonu oraz ilością oraz rodzajem zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Ponadto na grubość posadzki ma wpływ charakter i wielkość obciążeń oraz jakość tego, co pod posadzką, czyli najczęściej podłoże gruntowe.

Natomiast parametry eksploatacyjne wierzchniej warstwy posadzki wynikają wprost z przyjętej funkcji obiektu. Wykończenie płyty posadzki przeznaczonej do „pracy” w szeroko rozumianym przemyśle najczęściej realizowane jest z wykorzystaniem technologii utwardzenia powierzchniowego (DST). W przemyśle lekkim, spożywczym, farmaceutycznym często spotykane są realizacje na bazie systemów żywicznych. Coraz częściej nowe płyty posadzkowe wykańczane się cienkowarstwowymi posadzkami samo-rozlewnymi typu PCC lub z wykorzystaniem technologii i materiałów do szlifowania i polerowania betonu, gdzie efekt estetyczny i plastyczny ma niebagatelne znaczenie.

Ponadto, należy zauważyć, że najczęściej spotykanym rozwiązaniem przy wykonywaniu posadzek do zastosowań przemysłowych jest posadzka pływająca, czyli wielowarstwowy układ konstrukcyjny, w którym na nośnej warstwie podłoża gruntowego lub podbudowy, została ułożona warstwa poślizgowa z folii polietylenowej, a na niej wykonana fibrobetonowa (ang. fiber - włókno) czyli zbrojona włóknami stalowymi lub/i polipropylenowymi płyta konstrukcyjna. Warstwa poślizgowa umożliwia nieskrępowaną pracę, „pływanie” posadzki na podbudowie w skutek skurczu i pełzania, spowodowanego wpływem różnego rodzaju czynników mechanicznych, temperaturowych, wilgotnościowych, atmosferycznych.

Niezwykle ważnym elementem składowym tego typu posadzki (pływającej), wielokrotnie niedocenianym szczególnie przez wykonawców jest podłoże gruntowe/podbudowa pod posadzką. Prawidłowe wykonanie wszystkich warstw podbudowy, uzyskanie oczekiwanej nośności na poziomie każdej wykonanej warstwy podbudowy (nośności określonej przez projektanta posadzki) gwarantuje bezawaryjną pracę płyty posadzki przez wiele lat. Im lepiej przygotowana (mocniejsza) podbudowa/podłoże gruntowe, tym korzyści płynące z tego tytułu są większe, ponieważ odpowiadający nośności podbudowy parametr „k” posiada bezpośredni wpływ na konstrukcję posadzki tzn. na jej grubość i ilość zbrojenia rozproszonego, oczywiście przy niezmienionym obciążeniu posadzki.

 

Posadzka przemysłowa w magazynie

Posadzka przemysłowa w magazynie. Jakość podbudowy pod posadzką ma wpływ na grubość płyty i ilość potrzebnego zbrojenia, na koszt metra kwadratowego.

 

 

Podłoże gruntowe i podbudowa pod płytą posadzkową – wytyczne 

Podłoże gruntowe – wykonane z odpowiednio dogęszczonego rodzimego piasku lub rodzimej pospółki. Podbudowa dolna – wykonana z zagęszczonego warstwami piasku różnoziarnistego, pospółki lub tłucznia. Podbudowa górna – wykonana z piasku różnoziarnistego lub pospółki stabilizowanych cementem albo tłucznia, grysu, klińca lub chudego betonu (minimalna grubość chudego betonu 10 cm). Powierzchnia podbudowy górnej powinna spełniać wymóg równości, bez wystających ostrych krawędzi. Na każdym etapie wykonania podbudowy koniecznym jest sprawdzenie jej nośności za pomocą badania polegającego na pomiarze odkształceń, pionowych osiadań badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku wywieranego za pomocą stalowej płyty (metoda VSS).

Podłoże gruntowe i podbudowa (dolna i górna) łącznie, powinny charakteryzować się minimalnym wtórnym modułem odkształcenia na poziomie podbudowy górnej Ev2 (określonym przez projektanta), któremu odpowiada wspomniany wyżej parametr „k”.

Jeśli podbudowa górna nie spełnia wymogów wytrzymałości, musi być odpowiednio wzmocniona i dogęszczona. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z koniecznością przeprojektowania płyty posadzki (zwiększenie grubości posadzki, ilości zbrojenia rozproszonego, zastosowanie dodatkowo tradycyjnego zbrojenia w postaci siatek zbrojeniowych).

W przypadku gdy podbudowa posiada znacznie większą nośność niż przewidywana w projekcie, celowym może okazać się „odchudzenie” płyty posadzki (zmniejszenie grubości), zmiana klasy betonu, a także ilości zbrojenia (rozproszonego lub tradycyjnego).

Na tak przygotowanej podbudowie układa się warstwę poślizgową z folii polietylenowej, która oddziela podbudowę górną od płyty betonowej posadzki, a jej zadaniem jest:

 • obniżenie siły tarcia pomiędzy betonem płyty posadzkowej, a podbudową górną,
 • ograniczenie przenikania wilgoci z podłoża do płyty betonowej,
 • ograniczenie przenikania wody z betonu do podłoża.
 

Należy przy tym pamiętać, że warstwa poślizgowa nie jest izolacją przeciwwodną.

 

Płyta posadzki przemysłowej – wytyczne 

Do wykonywania betonowych posadzek przemysłowych, zaleca się stosowanie betonów nisko-skurczowych, o przykładowych parametrach:

 

Wylewanie betonu, hala, gruszka

Na posadzkę monolityczną potrzebujemy betonu klasu C20/25

Klasa betonu min. C20/25:

 • stosunek w/c ≤ 0,5
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie < 0,5 %
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok. 12 cm
 • bez dodatku popiołów lotnych.

  

Popioły lotne, dodawane do betonu mają tendencję do zbierania się w górnej warstwie mleczka cementowego, co może prowadzić do odparzeń posypki.

W związku z tym, że dodatek włókien stalowych obniża urabialność mieszanki, należy pamiętać o  zastosowaniu plastyfikatorów celem uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej. Niedopuszczalnym jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.

 

Do wykonywania płyt posadzkowych zaleca się stosowanie betonów zbrojonych włóknami stalowymi.

Fibrobeton jest betonem jednorodnym, o równomiernie rozprowadzonym zbrojeniu, co korzystnie wpływa m.in. na:

Włókna stalowe

Włókna stalowe do fibrobetonu

 • wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (w granicach odkształceń elastycznych)
 • wzrost wytrzymałości niszczącej
 • obniżenie skurczu od 20 do 40 %
 • wzrost wytrzymałości na ściskanie
 • wzrost odporności na ścieranie
 • wzrost odporności na obciążenia dynamiczne
 • zwiększenie mrozoodporności
 • zwiększenie odporności na korozję
 • zwiększenie odporności na zmęczenie
 • wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury.
 
Włókna polipropylenowe

Włókna polipropylenowe do fibrobetonu

Natomiast dodatek do betonu włókien polipropylenowych, pełniacych rolę zbrojenia przeciwskurczowego którego czas działania jest ograniczony do momentu, gdy sam beton zaczyna przenosić naprężenia rozciągające większe od naprężeń przenoszonych przez włókna polipropylenowe, wpływa m.in. na:

 • skuteczne powstrzymywanie rys i pęknięć skurczowych powstających w pierwszym okresie wiązania betonu,
 • zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności,
 • zwiększenie mrozoodporności,
 • poprawę spójności i jednorodności betonu,
 • poprawę odporności na korozję,
 • poprawę odporności na ścieranie.

 

Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze – wytyczne

Podczas planowania układu szczelin dylatacyjnych zabezpieczających płytę posadzki przed tworzeniem się „niezaplanowanych” rys i pęknięć spowodowanych m.in. skurczem betonu należy kierować się następującymi zasadami:

Posadzka przemysłowa na zewnątrz

Posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowo na zewnątrz. Zastosuj mniejsze pola dylatacyjne: 4 x 4 m.

 • przed wykonywaniem szczelin należy przygotować ich plan, o ile nie został przygotowany wcześniej głównie z uwagi na skomplikowanych kształt posadzki i występowanie miejsc, które należy wzmocnić i zabezpieczyć przed niekontrolowanym pękaniem za pomocą prętów lub siatek zbrojeniowych, uwzględniający m.in. grubość posadzki i siatkę słupów,
 • szczeliny dylatacyjne nacinane są do głębokości ok. 1/3 grubości płyty posadzki i szerokości ok. 3 mm,
 • najwcześniej w momencie, gdy piła nacinająca nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. między 24 a 48 godziną po wykonaniu posadzki,
 • kształt pól dylatacyjnych powinien być zbliżony do kwadratu o wymiarach 6 x 6 m w przypadku szczelin wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych i 4 x 4 m w przypadku szczelin wykonywanych na otwartej przestrzeni,
 • jeżeli z planu dylatacji wynika, że pola dylatacyjne maja kształt prostokąta, wówczas stosunek sąsiednich boków takiego prostokąta powinien być mniejszy od 1.5,
 • po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne należy poszerzyć, następnie umieścić w nich sznur dylatacyjny i wypełnić odpowiednią elastyczną masą dylatacyjną

 

Dylatacja robocza, dybel

Dylatacja robocza w hali. Kotwy.

Poza dylatacjami przeciwskurczowymi istnieją jeszcze tzw. dylatacje robocze związane z możliwością wykonania płyty posadzki w jednym cyklu roboczym. Takie dylatacje z reguły wykonuje się jako dyblowane w nawierzchniach zewnętrznych i jako kotwione w nawierzchniach wewnętrznych. Do ich wykonania stosowane są pręty gładkie o średnicy zależnej od grubości płyty posadzki.

Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze poszerzane są po ok. 30 dniach od momentu wykonania posadzki a następnie wypełniane w sposób opisany powyżej. 

 

Posadzka przemysłowa – wydawałoby się „prosty temat”, którym, przy skomplikowanym charakterze całego przedsięwzięcia budowlanego mało kto zawraca sobie głowę, może stać się „tematem” spędzającym sen z oczu inwestora i wykonawcy o ile nie zostanie prawidłowo zaprojektowany i wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną.

Firma BAUTECH od ponad 20 lat w Polsce dostarcza klientom z kraju i zagranicy know-how na najwyższym poziomie z dziedziny posadzek przemysłowych. Dysponując szerokim wachlarzem produktów i systemów jest w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom bardzo wymagających klientów. 

Naszą wiedzę i doświadczenie oddajemy Państwu do dyspozycji – dzięki nam zapomnicie o posadzce w Waszej hali, magazynie, obiekcie, oczywiście do momentu, kiedy w planach biznesowych pojawi się pomysł wybudowania kolejnej hali, magazynu, obiektu. Zapraszamy!

Artykuł opublikowany w "Nowoczesne Hale", nr 2/2013.

 

Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

  Наши клиенты

 • logos_01-07.jpg
 • logos_02-06.jpg
 • logos_03.jpg
 • logos_04-05.jpg
 • logos_04.jpg
 • logos_05.jpg
 • logos_06.jpg
 • logos_11.jpg
 • logos_12.jpg
 • logos_17.jpg
 • logos_19-19.jpg
 • logos_19-23.jpg
 • logos_19-24.jpg
 • logos_19.jpg
 • logos_21.jpg
 • logos_22.jpg
 • logos_26.jpg
 • logos_27-32.jpg
 • logos_27.jpg
 • logos_29-34.jpg
 • logos_29.jpg
 • logos_30.jpg
 • logos_36.jpg
 • logos_38.jpg
 • logos_39-43.jpg
 • logos_39.jpg
 • logos_40.jpg
 • logos_42.jpg

телефон +48 22 716 77 91

Контакт

© 2021 Все права защищены. BAUTECH sp. z o.o., ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy, тел. +48 22 716-77-91, факс +48 22 716-77-90, NIP 522-000-09-96, Regon 012547108, KRS nr 0000166495 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, капитал 51 000 PLN, банковский счет: PKO BP S.A. 57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

project by: Intermedium.pl interactive agency